تبلیغات
کردوان سفلی - دست نوشته های محلی
http://up.iranblog.com/Files0/4347c703984a4feeb43b.JPGعزیزی با نام مستعارغریب غربت اینچنین دلتنگی هایش را برایم نگاشته:                                    آخیی عکسو اوم دی دلم واز واوی چه کشنگن سالها هسن که ایجور علفها تو کردو پیدانامیت مو یاد قدیماافتدم یاد اوسا که خسیل زنگلا در باخا موجش می زه یاد دونیرا یاد هکالا یاد در باخ کوری اوفی عجب عکسی بی کاشکی عکسی از پیرمردات هم میزه از حاج مه بریم از علی مه خلوم از بریمو از حاج سن مندو یه عکسی از دکون قدیمی مرحوم مشتی احمد میتم سیلش هاکنم وبگرییم. عکسی از مردگان هم بزه اگر گیرتو امت گنام گردن تو اگه نزنی. از حاج خلوم سالمی از علی سالمی از مشتی احمد از حاجسین علی از حسن علی از حاج بریم زارسین. دلم تنگ سی مجلسی گذشته سی زاراعلی که همه شعرش میخوند. دلم تنگ واوین سی برا سی کلورا سی خار عرو یادت وامیت واخ واخ واخ چه کده خارش بی. ای راسی کناری علی مهمید ای دمو می جست و ترکمو نمی که. سی سلت بجیک اومو خمو می کشت. بازی فوتبال یادت وامیت روشن اصلا بازیش خوب نوی ولی خیلی علاقش بی. موقی بارو دری کوری یادتن ای اوش موورد خونیا شلی بی همه گرفتاراندی. تلکدو هم محک رفت.دنیا عوض واوی بقول خمو ترکی کردن. مرخ خمونی کیمیا واوین تی یک قایمو یادتن. جی جی سنگ ترازی بچه ها شوم بخوری بیای ببازی . یاد دسکا یاد باخا یاد رو یاد کدار برید ای دنیا ای دنیا حیف که ایام گذشته نا می گردد.